Zooey Deschanel And Joseph Gordon Levitt Sing A Duet

zooey deschanel joseph gordon levitt

Here’s a cute video of Zooey Deschanel and Joseph Gordon Levitt singing a Christmas Duet
What are you doing for New Years Eve? by Zooey Deschanel and Joseph Gordon Levitt

Related posts: